Faceți căutări pe acest blog

Centrele de Incluziune Socială

Comunicat lansare proiect "Centrele de incluziune sociala - oportunitate pentru facilitarea participarii pe...
                                                                                                                          


Nota de clarificare a contractului de achiziţie: Servicii de campanii de publicitate - descarcare directa aiciNota de clarificare a contractului de achiziţie: Servicii de campanii de publicitate


ACHIZITIE EXPERT TEHNIC EVALUATOR


ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE informeaza ca pentru implementarea proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, avand numarul de identificare a contractului POSDRU/96/6.2/S/61237, "Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, contracteaza un expert tehnic evaluator autorizat in conditiile legii.
Tipul contractului: Contract de servicii de expertiza tehnica – evaluare.
Obiectul contractului il reprezinta verificarea de catre expert a pretului de achizitie al imobilului situat in Str. Gazelei nr. 27, Sector 4, Bucuresti, si incadrarea acestuia in valoarea de piata.
Codul de clasificare CPV: 71319000-7 Rev. 2 (servicii de expertiza evaluare).
Valoarea totala a contractului: 1.500 lei fara TVA. Pretul va fi exprimat in lei si va ramane ferm pe toata durata contractului. Contractul se inscrie intr-un proiect cofinantat din fonduri externe nerambursabile.
Tipul procedurii: achizitie directa utilizand procedura de cercetare a pietei – studiu de piata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Expertul evaluator poate sa:
- fie orice persoana fizica sau juridica inscrisa membru ANEVAR, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al ANEVER pe anul 2010.
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente edificatoare:
-copie carnet de membru ANEVAR vizat pentru anul 2010 sau certificat emis de ANEVAR, valabil la incheierii contractului
- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina ANEVAR,
- certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice sau declaratie pe propria raspundere ca nu inregistreaza datorii la bugetul se stat
Persoanele interesate sunt rugate sa depuna ofertele la punctul de lucru din Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, ap. 9, sector 4, Bucuresti, Cod Postal 040343, Romania, incepand cu data de 05.11.2010.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 09.11.2010, ora 10:00.
Pentru informatii suplimentare Caietul de Sarcini poate fi consultat si solicitat pe email: ips.romania@gmail.com .
Persoana de contact:
Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.

ANUNT ACHIZITIE EXPERT TEHNIC EVALUATOR - descarca aici

DOCUMENTATIE ACHIZITIE EXPERT EVALUATOR - descarca aici

ACHIZITIE EXPERT TEHNIC IMOBIL


ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE informeaza ca pentru implementarea proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, avand numarul de identificare a contractului POSDRU/96/6.2/S/61237"Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, contracteaza un expert tehnic autoriza in conditiile legii.
Tipul contractului: Contract de servicii de expertiza tehnica.
Obiectul contractului il reprezinta verificarea de catre expert a imobilului situat in Str. Gazelei nr. 27, Sector 4, Bucuresti, prin care sa ateste conformitatea cladirii cu legislatia interna si, daca este cazul, sa precizeze aspectele care nu sunt conforme.
Codul de clasificare CPV: 71319000-7 Rev. 2 (servicii de expertiza tehnica).
Valoarea totala a contractului: 2.900 lei fara TVA. Pretul va fi exprimat in lei si va ramane ferm pe toata durata contractului. Contractul se inscrie intr-un proiect cofinantat din fonduri externe nerambursabile.
Tipul procedurii: achizitie directa utilizand procedura de cercetare a pietei – studiu de piata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Expertul tehnic poate sa:
- fie orice persoana fizica sau juridica atestata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului sau de catre alta institutie competenta in domeniu, inregistrata fiscal in Romania si care detine atestatul ce certificare vizat la zi, din care sa reiasa calitatea de expert tehnic in domeniul constructiilor
- fie orice persoana fizica sau juridica atestata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, sau de catre alta institutie competenta in domeniu, inregistrata fiscal in Romania si care detine atestatul ce certificare vizat la zi, din care sa reiasa calitatea de expert auditor gr. I
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente edificatoare:
- copie atestat vizat M.D.R.T sau de catre alta institutie competenta in domeniu, valabil la incheierii contractului,
- copie atestat expert auditor gr. I, atestat la zi de catre M.D.R.T sau de catre alta institutie competenta in domeniu,
- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca,in ultimii 3 ani, nu i s-a retras avizul din motive etice sau disciplinare,
- certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice sau declaratie pe propria raspundere ca nu inregistreaza datorii la bugetul se stat.
Persoanele interesate sunt rugate sa depuna ofertele la punctul de lucru din Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, ap. 9, sector 4, Bucuresti, Cod Postal 040343, Romania, incepand cu data de 05.11.2010.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 10.11.2010, ora 10:00.
Pentru informatii suplimentare Caietul de Sarcini poate fi consultat si solicitat pe email:ips.romania@gmail.com .
Persoana de contact:
Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.

ANUNT EXPERT TEHNIC - descarca aici

DOCUMENTATIE EXPERT TEHNIC IMOBIL - descarca aici


ACHIZITIE SERVICII DE CERCETARE PRIVIND NEVOILE SPECIFICE ALE GRUPURILOR TINTAInvesteşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 “ Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”
Titlul proiectului: "Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile
Contract nr. : POSDRU/96/6.2/S/61237
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„Investeşte în oameni!"
INVITATIE DE PARTICIPARE
nr. 42/09.11.2010 la procedura de achiziţie publică
„Servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile”
Data publicarii: 11.11.2010
1. Achizitorul: Asociatia Institutul pentru Politici Sociale, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu, nr. 33, bl 3, sc. B, et.5, ap. 51, sector 1, Cod fiscal 20876448, Nr. ordine Registrul Fundatiilor si Asociatiilor: 174/09.01.2007, tel.: 0040757.115.352, fax: 0040318.157.513, E-mail:ips.romania@gmail.com, punct de lucru: Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, apt. 9, sector 4, Bucuresti, reprezentata legal prin D-na Mihaela Cazan - in calitate de Presedinte, va invita sa participati la procedura de achizitie de servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile’, cod CPV: 79315000-5 (Rev. 2).
2. Obiectul contractului: servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile, necesare in cadrul proiectului Centrele de Incluziune Sociala - oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile”, nr. identificare contract POSDRU/96/6.2/S/61237Cod CPV 79315000-5 (Rev. 2).
Scurtă descriere a serviciilor: in vederea implementării activităţilor proiectului finanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, Asociatia Institutul pentru Politici Sociale doreşte achiziţionarea deservicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile – conformdocumentatiei pentru ofertanti, publicata pe site-ul asociatiei http://www.politicisociale.ro.
3. Procedura aplicata: procedura competitiva, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr.26, Instructiune emisa de Directorul General al AMPOSDRU
4. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigatoare:
Pretul cel mai scazut.
5. Reguli de transparenţă şi publicitate:Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute in documentatia pentru ofertanti publicată pe site-ul Achizitorului http://www.politicisociale.ro.. Dacă pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, din motive tehnice, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct managerului de proiect, la adresa de mail: ips.romania@gmail.com.
6. Informatii suplimentare:
Documentatia participare la procedura competitiva poate fi obtinuta în urma unei solicitari adresate achizitorului la adresa de e-mail ips.romania@gmail.com şi pe adresa de internetwww.politicisociale.ro.
Ofertele se pot trimite: pâna la data de 22.11.2010 ora 10:00 la punctul de lucru al Achizitorului:Asociatiei Institutul pentru Politici Sociale din Bvd. Tineretului nr. 13, Bl. Z4, sc. A, et. 1, ap. 9, sector 4, cod postal: 040343, Localitate: Bucuresti. Tara: Romania.
Relatii/clarificari:
Se pot obtine la telefon: 0040 757.115.352; fax 0040 318.157.513 sau la adresa de email ips.romania@gmail.com, persoana de contact Mihaela Cristina Cazan - manager de proiect.

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE Servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta - DESCARCA aici

DOCUMENTATIE PENTRU OFERTANTI ACHZITIE Servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta - DESCARCA aici

ACHIZITIE SERVICII SE EXPERTIZA CONTABILAInvesteşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 “ Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”
Titlul proiectului: "Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile
Contract nr. : POSDRU/96/6.2/S/61237
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„Investeşte în oameni!"
INVITATIE DE PARTICIPARE
nr. 48/09.11.2010 la procedura de achiziţie publica ”servicii de expertiza contabila”
Data publicarii: 11.11.2010
Achizitorul: Asociatia Institutul pentru Politici Sociale, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu, nr. 33, bl 3, sc. B, et.5, ap. 51, sector 1, Cod fiscal 20876448, Nr. Inregistrare in Registrul Fundatiilor si Asociatiilor: 174/09.01.2007, tel.: 0040757.115.352, fax: 0040318.157.513, E-mail: ips.romania@gmail.com, punct de lucru: Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, apt. 9, sector 4, Bucuresti, reprezentata legal prin D-na Mihaela Cazan - in calitate de Presedinte, va invita sa participati la procedura de achizitie publica de servicii de expertiza contabila autorizata, in conditiile legii.
1. Tipul contractului: Contract de servicii de expertiza contabila.
2. Codul de clasificare CPV: 79211000-6 R eaza servicii ev. 2 (servicii de expertiza contabila)
3. Tipul procedurii: procedura competitiva.
4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
5. Scurtă descriere a serviciilor: intocmirea unei evidenţe contabile analitice distincte a Proiectului, înregistrarea în contabilitatea Beneficiarului a cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului, aplicarea stampilelor specifice pentru evitarea dublei finantari, prezentarea unei atestari în conformitate cu Standardul profesional nr.22, respectiv misiunea de examinare a contabilităţii, pentru fiecare cerere de rambursare. Să acorde suport beneficiarului în respectarea obligaţiei transmiterii tuturor datelor şi informaţiilor, la solicitarea acestora de către OIPOSDRU delegat.
6. Reguli de transparenţă şi publicitate: toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute in documentatia pentru ofertanti publicată pe site-ul Achizitorului http://www.politicisociale.ro. Dacă pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, din motive tehnice, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct managerului de proiect, la adresa de mail: ips.romania@gmail.com.
7. Relatii/clarificari:
Se pot obtine la telefon: 0040 757.115.352; fax 0040 318.157.513 sau la adresa de email ips.romania@gmail.com, persoana de contact Mihaela Cristina Cazan - manager de proiect. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna ofertele la punctul de lucru din Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, ap. 9, sector 4, Bucuresti, Cod Postal 040343, Romania, incepand cu data de 12.11.2010. Ofertele se pot trimite: pâna la data de 22.11.2010 ora 12:00
8. Informatii suplimentare:
Documentatia de participare la procedura competitiva poate fi obtinuta în urma unei solicitari adresate achizitorului la adresa de e-mail ips.romania@gmail.com şi pe adresa de internet www.politicisociale.ro.
Caietul de Sarcini poate fi consultat si solicitat pe email: ips.romania@gmail.comPersoana de contact: Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.
INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA - descarca aici
DOCUMENTATIE OFERTANTI ACHIZITIE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA - descarca aiciNOTA DE CLARIFICARE nr. 1 Achiziţie: servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tintaDescarca aici

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”
Contract: POSDRU/96/6.2/S/61237
NR. 58/ 15.11.2010
NOTA DE CLARIFICARE nr. 1
Denumirea contractului de achiziţie: servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile
Cod CPV: 79315000-5 (Rev. 2).
Cererea de clarificare/Intrebarea
Raspuns
Avem rugamintea de a ne transmite valoarea contractului (bugetul alocat proiectului) pentru procedura de achizitie publica avand ca obiect "Servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, in domenii precum: noi forme si conditii de reabilitare profesionala si metode de lucru cu persoanele vulnerabile".
Bugetul maxim aferent procedurii este de66.000 (saizecisisasemii) lei fara TVA.

NOTA RECTIFICATIVA PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA 

Descarca aici

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 “ Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”
Titlul proiectului: "Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile
Contract nr. : POSDRU/96/6.2/S/61237
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„Investeşte în oameni!"
Nr inregistrare 74/16.11.2010

NOTA RECTIFICATIVA PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA (EXPERT CONTABIL)
COD CPV: 79211000-6 Rev. 2

Din cauza unor greseli de tehnoredactare, in documentatia pentru ofertanti privind achizitia de servicii de expertiza contabila, publicata pe site-ul achizitorului www.politicisociale.ro, au aparut inadvertente in ceea ce priveste data limita de depunere a ofertelor, astfel:
1.La pct. 1.2. a) Calendarul procedurii de atribuire, Termen limită de depunere a ofertelor este data de 22.11.2010, ora 12:00

La pct. 5.5. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar), Data limi până lcare se depunofertele: 19.11.2010 , ora 10.00

Termen/data limita de depunere a ofertelor de catre ofertanti este data de 22.11.2010, ora 12.00

2. La pct. 5.5. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar) Menţiunea „A nu se deschide înainte de data de 23.11.2010, ora 12.00” se va lua in calcul data si ora prezentate in calendarul procedurii de atribuire, respectiv 23.11.2010, ora 10.00

Persoana de contact: Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.

NOTA DE CLARIFICARE 1 SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA

Descarca aici
Investeşte în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului: „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”
Contract: POSDRU/96/6.2/S/61237
Nr. inregistrare 76/ 16.11.2010
NOTA DE CLARIFICARE
Denumirea contractului de achiziţie: Servicii de expertiza contabila (expert contabil)
Cererea de clarificare/Intrebarea
Raspuns
Care este valoarea estimata?
Bugetul maxim alocat este de 144000 (unasutapatruzecisipatrumii) lei, fara TVA.
Care este durata (frecventa) estimata de achizitorul de servicii(ore,sau zile/luna)necesare pentru realizarea operatiunilor ce trebuiesc efectuate de expert?
Conform pct. 7 din caietul de sarcini, respectiv ”Scopul Achizitiei”, se precizeaza la rubrica “Alte condiţii specifice sunt incluse în Contractul de finanţare al proiectului”:
Să ţină o evidenţă contabilă analitică distinctă a Proiectului, pentru beneficiar, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale. Înregistrările contabile aferente proiectului trebuie să fie realizate de către un expert contabil în condiţiile legii care va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului.
Să acorde suportul beneficiarului în respectarea obligaţiei transmiterii tuturor datelor şi informaţiilor la solicitarea de către AMPOSDRU sau Ol responsabil, în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale AMPOSDRU pentru operaţiunile gestionate în cadrul Proiectului finanţat din POSDRU.
Să acorde suportul beneficiarului în respectarea obligaţiei de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate până la 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a POSDRU.
In aceasta situatie estimam ca serviciile expertului contabil vor fi solicitate ori de cate ori va fi emis sau inregistrat un document contabil, dar nu putem estima in cate cate ore/zi si/sau zile/luna, Prestatorul isi poate onora obligatiile contractuale, in baza competentelor/abilitatilor pe care acesta le are.
Daca data de incepere a lucrarilor achizitionate incepe din noiembrie 2010 care este data de finalizare a acestora?
Conform Caiet sarcinii pct. 5. Durata contractului ce urmează a fi încheiat:
De la data semnării contractului de ambele părţi pana la data finalizarii ultimei rambursari in cadrul proiectului.
Precizam ca data finalizarii ultimei cereri de rambursare este estimata a fi dupa incheierea proiectului, adica 31 august 2010.
La ce tip de contracte similare faceti referinta pentru ultimii trei ani ,daca acest tip de servicii de expert contabil a aparut ca impusa pe proiectele POSDRU?
Sintagma se refera la alte contracte POSDRU 2007-2013, sau la contracte cu diverse entitati economice, prin care se poate dovedi experienta in lucrul cu bugete mari.
Ce program de evidenta contabila folositi?
Programul de contabilitate folosit de Achizitor este SAGA, dar precizam ca puteti lucra pe orice program contabil care este conform legislatiei romane in vigoare, si care sa satisfaca cerintele descrise in prezenta procedura.

NOTA DE CLARIFICARE 2 ACHIZITIE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA

Descarca aici

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”
Contract: POSDRU/96/6.2/S/61237
Nr. inregistrare 77/ 17.11.2010
NOTA DE CLARIFICARE
Denumirea contractului de achiziţie: Servicii de expertiza contabila (expert contabil)
Cererea de clarificare/Intrebarea
Raspuns
Dorim sa cunoastem care este bugetul alocat privind serviciile de expertiza contabila.
Bugetul maxim alocat este de 144000 (unasutapatruzecisipatrumii) lei, fara TVA.


NOTA DE CLARIFICARE nr. 2 Achiziţie: servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta

Descarca aici

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”
Contract: POSDRU/96/6.2/S/61237
Nr. inregistrare 75/ 16.11.2010
NOTA DE CLARIFICARE
Denumirea contractului de achiziţie: Servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile, Cod CPV: 79315000-5 (Rev. 2)
Cererea de clarificare/Intrebarea
Raspuns
Ref la “Certificatul sau alt document edificator emis de autoritatea competentă, sau în cazul în care nu se eliberează acestea, o declaraţie pe proprie răspundere autentică, dată în faţa unui notar, a unei unităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţă în acest sens, din care să rezulte că operatorul economic este înregistrat şi care este obiectul de activitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul / ofertantul este rezident însoţite de traducerea legalizată, în limba română (original).”
Intrebare :
Este un act necesar pentru si ONG-uri, care au mentionat obiectul de activitate in statut sau doar pentru operatorii economici? Certificatul poate fi inlocuit cu o copie a statutului conforma cu originalul?
Conform cerintelor din Caietul de sarcini: “Certificat sau alt document edificator emis de autoritatea competentă, sau în cazul în care nu se eliberează acestea, o declaraţie pe proprie răspundere autentică, dată în faţa unui notar, a unei unităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţă în acest sens, din care să rezulte că operatorul economic este înregistrat şi care este obiectul de activitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul / ofertantul este rezident însoţite de traducerea legalizată, în limba română (original).
Precizam ca pentru ONG-uri este necesar un certificat de grefa sau extras din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, sau alt document emis de Judecatoria unde este inregistrata entitatea juridica, care sa ateste ca entitatea juridica este inregistrata in anul in curs, precum si o copie legalizata a statului de unde reiese existenta obiectului de activitate necesar participarii la prezenta procedura.
Ref la: Formularul nr.4 - DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 AN
Intrebare
Acest formular foloseste termenii precum “prestari de servicii” si “operator economic”. In cazul unui ONG care nu presteaza servicii si are alt statut cum se poate folosi acest formular?
Acest formular se completeaza si in cazul unui ONG.
Calitatea de “Furnizor/Prestator” pentru serviciile similare descrise in Formularul nr. 4, reiese si in cazul unul ONG(in baza contractelor de prestari servicii inregistrare in evidenta proprie), chiar daca nu este operator economic, dar prin insasi statutul sau poate derula si activitati economice specifice si conforme cu scopul, obiectivele si activitatile din statut.
Precizam ca formularul nr. 4 foloseste si termenii de “”, unde veti preciza calitatea de ONG, iar la rubrica aferenta semnaturii, veti preciza denumirea Organizatiei, de unde va reiesi calitatea de ONG a ofertantului.
Ref la:
Formularul nr.3 – INFORMAȚII GENERALE
Intrebare
Acest formular conține sectiuni de completat precum: ” Acest formular conține sectiuni de completat precum: ”Certificatul de înmatriculare/înregistrare”, ”Principala piaţă a afacerilor”, ”Declaraţie privind profitul şi media cifrei de afaceri” care nu sunt valabile pentru o organizatie neguvernamentala. Ne puteti oferi detalii suplimentare despre cum trebuie completat acest formular in cazul in care ofertantul este un ONG? ”, ”Principala piaţă a afacerilor”, ”Declaraţie privind profitul şi media cifrei de afaceri” care nu sunt valabile pentru o organizatie neguvernamentala.
Ne puteti oferi detalii suplimentare despre cum trebuie completat acest formular in cazul in care ofertantul este un ONG?
In cazul unui ONG “Certificatul de înmatriculare/înregistrare” echivalent pentru ONG-uri este „Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor”, emis de Judecatoria unde a fost inregistrat ONG-ul la infiintare
La sectiunea ”Principala piaţă a afacerilor” veti mentiona” Principalul domeniu de activitai derulate”
La sectiunea ”Declaraţie privind profitul şi media cifrei de afaceri” care nu sunt valabile pentru o organizatie neguvernamentala, veti preciza „Declaratie privind venitulsi media cifrei de afaceri” conform bilantului inregistrat al organizatiei dvs.

ref: Formularul nr. 5 -

EXPERIENTA SIMILARA*) – Detalierea proiectelor incluse in Formularul 4
intrebare :
Recomandarile din partea beneficiarului / clientului pot fi transmise si ulterior datei de 22.11.2010 ora 10.00?
Va reamintim ca data limita de depunere a ofertelor este 22.11.2010 ora 10.00.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită in documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
Ref la Formularul nr. 6 –FORMULAR DE OFERTA
Intrebare
In cazul in care ofertantul nu este un operator economic ci un ONG cum poate fi completata sectiunea care solicita numele operatorului economic? Poate fi modificata inlocuind formularea “operator economic” cu ‘organizatie”?
In formularul nr. 6, la rubrica aferenta semnaturii, unde se stipuleaza “operator economic”, veti preciza denumirea completa a Organizatiei dvs, de unde va reiesi calitatea de ONG a ofertantului.


ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE

ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE  informeaza ca pentru implementarea proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, avand numarul de identificare a contractuluiPOSDRU/96/6.2/S/61237"Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, achizitioneaza materiale consumabile
Tipul contractului: Contract de servicii de furnizare materiale consumabile.
Obiectul contractului il reprezinta furnizarea materialelor consumabile solicitate conform caietului de sarcini.

Codul de clasificare CPV: 30192700-8 Rev 2

Tipul procedurii: achizitie directa utilizand procedura de cercetare a pietei – studiu de piata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Persoanele interesate sunt rugate sa depuna ofertele la punctul de lucru din Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, ap. 9, sector 4, Bucuresti, Cod Postal 040343, Romania, incepand cu data de 05.11.2010.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 22.11.2010, ora 16:00.
Pentru informatii suplimentare Caietul de Sarcini poate fi consultat si solicitat pe email:ips.romania@gmail.com .
Persoana de contact:
Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.

ANUNT ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE - descarca aici

DOCUMENTATIE ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE - descarca aici

ACHIZITIE MULTIFUNCTIONALE

ANUNT ACHIZITIE MULTIFUNCŢIONALE
NR 73/16.11.2010
ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE informeaza ca pentru implementarea proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, avand numarul de identificare a contractului POSDRU/96/6.2/S/61237"Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, achizitioneaza 8 multifunctionale.
Tipul contractului: Furnizare multifunctionale.
Codul de clasificare CPV: 30121400-7Rev. 2
Tipul procedurii: achizitie directa utilizand procedura de cercetare a pietei – studiu de piata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente edificatoare:
- Certificat de inmatriculare emis de Oficiul registrului comertului de pe langa Camera de comert si industrie nationala sau teritoriala.
- certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice sau declaratie pe propria raspundere ca nu inregistreaza datorii la bugetul se stat
Persoanele interesate sunt rugate sa depuna ofertele la punctul de lucru din Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, ap. 9, sector 4, Bucuresti, Cod Postal 040343, Romania, incepand cu data de 22.11.2010.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 24.11.2010, ora 16:00.
Pentru informatii suplimentare Caietul de Sarcini poate fi consultat si solicitat pe email: ips.romania@gmail.com .
Persoana de contact:
Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.

ANUNT ACHIZITIE MULTIFUNCTIONALE - descarca aici

DOCUMENTATIE ACHIZITIE MULTIFUNCTIONALE - descarca aici


ACHIZITIE CALCULATOARE TIP DESKTOPANUNT ACHIZITIE CALCULATOARE TIP DESKTOP
NR 92/24.11.2010
ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE informeaza ca pentru implementarea proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, avand numarul de identificare a contractului POSDRU/96/6.2/S/61237"Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, achizitioneaza 40 calculatoare tip desktop.
Tipul contractului: Furnizare calculatoare tip desktop.
Codul de clasificare CPV: 30213000-5 Rev. 2
Tipul procedurii: achizitie directa utilizand procedura de cercetare a pietei – studiu de piata.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente edificatoare:
- Certificat de inmatriculare emis de Oficiul registrului comertului de pe langa Camera de comert si industrie nationala sau teritoriala.
- certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice sau declaratie pe propria raspundere ca nu inregistreaza datorii la bugetul se stat
Persoanele interesate sunt rugate sa depuna ofertele la punctul de lucru din Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, ap. 9, sector 4, Bucuresti, Cod Postal 040343, Romania, incepand cu data de 05.11.2010.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 30.11.2010, ora 16:00.
Pentru informatii suplimentare Caietul de Sarcini poate fi consultat si solicitat pe email: ips.romania@gmail.com .
Persoana de contact:
Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.

ANUNT ACHIZITIE CALCULATOARE TIP DESKTOP - descarca aici

DOCUMENTATIE PENTRU OFERTANTI ACHIZITIE CALCULATOARE - descarca aici


ACHIZITII SERVICII DE AUDITAchizitorul: Asociatia Institutul pentru Politici Sociale, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu, nr. 33, bl 3, sc. B, et.5, ap. 51, sector 1, Cod fiscal 20876448, Nr. ordine        Registrul Fundatiilor si Asociatiilor: 174/09.01.2007, tel.: 0040757.115.352, fax: 0040318.157.513, E-mail:ips.romania@gmail.com, punct de lucru: Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A,   et. 1, apt. 9, sector 4, Bucuresti, reprezentata legal prin D-na Mihaela Cazan - in calitate de Presedinte, va invita sa participati la procedura de achizitie de “SERVICII DE AUDIT”, Codul de clasificare CPV: 79212000-3 Rev. 2 (servicii de audit)  


INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT -click aici


DOCUMENTATIE PENTRU OFERTANTI ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT - click aici


NOTA RECTIFICATIVA ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT DESCARCA AICI
NOTA RECTIFICATIVA PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII AUDIT
COD CPV: 79212000-3 Rev. 2
Din cauza unor greseli de tehnoredactare, in documentatia pentru ofertanti privind achizitia de servicii de expertiza contabila, publicata pe site-ul achizitorului www.politicisociale.ro,  au aparut inadvertente in ceea ce priveste data limita de depunere a ofertelor, astfel:
1.La pct.  2.1.4. Durata contractului de achiziţie, data limita a perioadei auditarii documentelor este 31.08.2013 ;
2.La pct. 4.2.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare), cerintele obligatorii pentru persoanele fizice/juridice straine, litera c) Declaraţie pe proprie răspundere a auditorului din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani;
3. La sectiunea III, Formulare- Opis, Formular nr.5, Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani.
Persoana de contact: Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.


NOTA DE CLARIFICARE ACHIZITIE SERVICII DE AUDITDescarca aici
Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”
Contract: POSDRU/96/6.2/S/61237
NR. 116/ 15.11.2010
NOTA DE CLARIFICARE nr. 1
Denumirea contractului de achiziţie: SERVICII DE AUDIT
COD CPV: 79212000-3 Rev. 2
Ref: numar de referinta al adresei 5240
NR
Referitor la
RASPUNS
1.
PUNCT 2.1.4
2.1.4. Durata contractului de achiziţie
De la data semnării contractului de ambele părţi până la data 31.08.2013 (conditie obligatorie : vor fi supuse auditarii documentele emise in perioada 01.09.2010 – 31.08.2013, astfel incat ultimul raport de audit va fi intocmit si predat ulterior datei de incetare a contractului, dupa finalizarea ultimei rambursari in cadrul proiectului.)
2.
Formular 6
Formularul 6 se va completa cu valoarea proiectului/proiectelor auditate.
3
REFERITOR GRAFIC CRC
Estimam la acest moment ca vor fi depuse 10 cereri de rambursare, iar graficul de graficul estimativ va deveni anexa la contract. Precizam ca prima cerere de rambursare va fi depusa in luna ianuarie 2011, iar celelalte cereri de rambursare fac obiectul posibilelor modificari de grafic, in functie de cheltuielile efectuate in perioada. De aceea este posibil sa fie mai multe cereri de rambursare.
4
Numar rapoarte de audit
Numarul de rapoarte de audit este identic cu numarul cererilor de rambursare, precizate mai sus. In acest moment, estimam ca ele vor fi depuse o data la 3 sau 4 luni, incepand cu luna ianuarie 2011. Precizam ca nu va putem pune la dispozitie graficul estimativ de rambursare, deoarece este un document intern al Achizitorului, dar va constituti anexa la contractul incheiat cu ofertantul castigator.
A se vedea pct. 5.7 din documentatia pentru ofertanti, si pct 11 (Livrare si receptie) si pct 12 (Dispozitii finale) din caietul de sarcini.
5
Valoarea estimata a contractului de servicii de audit
Valoarea maxima estimata a contractului de servicii de audit este de 516000 lei, fara TVA.
6
Numar parteneri
Implementarea proiectului se face atat de beneficiar, cat si ce cei 7 parteneri. Va rugam aveti in vedere ca este un proiect la nivel national.
7
Categorii de cheltuieli
Valoarea proiectului este de 20263056 lei
Principalele categorii de cheltuieli sunt cele prevazute in Ordinul nr. 1117/2170 din 23 august 2010, emis de Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, si Ministrul Finantelor Publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate in cadrul POSDRU 2007-2013.
Mihaela Cazan
Manager de proiectNOTA DE CLARIFICARE 4 ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT

Descarca aici

NOTA DE CLARIFICARE 3 ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT

Descarca aici

NOTA DE CLARIFICARE 2 ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT

Descarca aiciACHIZITIE Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel

ANUNT ACHIZITIE Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel - descarca aici

DOCUMENTATIE ACHIZITIE Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel - descarca aiciACHIZITII SERVICII DE FOTOCOPIERE SI SCANARE DOCUMENTE POSDRU/96/6.2/S/61237

ANUNT ACHIZITII SERVICII DE FOTOCOPIERE SI SCANARE DOCUMENTE POSDRU/96/6.2/S/61237 - descarca aici

DOCUMENTATIE ACHIZITII SERVICII DE FOTOCOPIERE SI SCANARE DOCUMENTE POSDRU/96/6.2/S/61237 - descarca aici


ACHIZITIE CAMERA FOTO POSDRU/96/6.2/S/61237

ANUNT ACHIZITIE CAMERA FOTO - descarca aici

DOCUMENTATIE ACHIZITIE CAMERA FOTO - descarca aiciACHIZITIE IMOBIL POSDRU/96/6.2/S/61237

ANUNT ACHIZITIE IMOBIL POSDRU/96/6.2/S/61237 - descarca aici

DOCUMENTATIE ACHIZITIE IMOBIL POSDRU/96/6.2/S/61237 - descarca aici

NOTA RECTIFICATIVA PRVIND ACHIZITIA DE IMOBIL POSDRU96/6.2/S/61237


NOTA RECTIFICATIVA - descarca aiciACHIZITIE MOBILIER POSDRU/96/6.2/S/61237

ANUNT ACHIZITIE MOBILIER - descarca aici

DOCUMENTATIE ACHIZITIE MOBILIER - descarca aici

ACHIZITIE COMPUTERE PORTABILE

ANUNT ACHIZITIE COMPUTERE PORTABILE - descarca aici

DOCUMENTATIE ACHIZITIE COMPUTERE PORTABILE - descarca aici