Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 17 noiembrie 2010

NOTA DE CLARIFICARE 1 SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA

Descarca aici

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Titlul proiectului: „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”

Contract: POSDRU/96/6.2/S/61237

Nr. inregistrare 76/ 16.11.2010

NOTA DE CLARIFICARE

Denumirea contractului de achiziţie: Servicii de expertiza contabila (expert contabil)

Cererea de clarificare/Intrebarea

Raspuns

Care este valoarea estimata?

Bugetul maxim alocat este de 144000 (unasutapatruzecisipatrumii) lei, fara TVA.

Care este durata (frecventa) estimata de achizitorul de servicii(ore,sau zile/luna)necesare pentru realizarea operatiunilor ce trebuiesc efectuate de expert?

Conform pct. 7 din caietul de sarcini, respectiv ”Scopul Achizitiei”, se precizeaza la rubrica “Alte condiţii specifice sunt incluse în Contractul de finanţare al proiectului”:

Să ţină o evidenţă contabilă analitică distinctă a Proiectului, pentru beneficiar, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale. Înregistrările contabile aferente proiectului trebuie să fie realizate de către un expert contabil în condiţiile legii care va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului.

Să acorde suportul beneficiarului în respectarea obligaţiei transmiterii tuturor datelor şi informaţiilor la solicitarea de către AMPOSDRU sau Ol responsabil, în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale AMPOSDRU pentru operaţiunile gestionate în cadrul Proiectului finanţat din POSDRU.

Să acorde suportul beneficiarului în respectarea obligaţiei de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate până la 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a POSDRU.

In aceasta situatie estimam ca serviciile expertului contabil vor fi solicitate ori de cate ori va fi emis sau inregistrat un document contabil, dar nu putem estima in cate cate ore/zi si/sau zile/luna, Prestatorul isi poate onora obligatiile contractuale, in baza competentelor/abilitatilor pe care acesta le are.

Daca data de incepere a lucrarilor achizitionate incepe din noiembrie 2010 care este data de finalizare a acestora?

Conform Caiet sarcinii pct. 5. Durata contractului ce urmează a fi încheiat:

De la data semnării contractului de ambele părţi pana la data finalizarii ultimei rambursari in cadrul proiectului.

Precizam ca data finalizarii ultimei cereri de rambursare este estimata a fi dupa incheierea proiectului, adica 31 august 2010.

La ce tip de contracte similare faceti referinta pentru ultimii trei ani ,daca acest tip de servicii de expert contabil a aparut ca impusa pe proiectele POSDRU?

Sintagma se refera la alte contracte POSDRU 2007-2013, sau la contracte cu diverse entitati economice, prin care se poate dovedi experienta in lucrul cu bugete mari.

Ce program de evidenta contabila folositi?

Programul de contabilitate folosit de Achizitor este SAGA, dar precizam ca puteti lucra pe orice program contabil care este conform legislatiei romane in vigoare, si care sa satisfaca cerintele descrise in prezenta procedura.