Faceți căutări pe acest blog

joi, 11 noiembrie 2010

ACHIZITIE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 “ Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

Titlul proiectului: "Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile

Contract nr. : POSDRU/96/6.2/S/61237

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„Investeşte în oameni!"

INVITATIE DE PARTICIPARE

nr. 48/09.11.2010 la procedura de achiziţie publica ”servicii de expertiza contabila”

Data publicarii: 11.11.2010

Achizitorul: Asociatia Institutul pentru Politici Sociale, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu, nr. 33, bl 3, sc. B, et.5, ap. 51, sector 1, Cod fiscal 20876448, Nr. Inregistrare in Registrul Fundatiilor si Asociatiilor: 174/09.01.2007, tel.: 0040757.115.352, fax: 0040318.157.513, E-mail: ips.romania@gmail.com, punct de lucru: Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, apt. 9, sector 4, Bucuresti, reprezentata legal prin D-na Mihaela Cazan - in calitate de Presedinte, va invita sa participati la procedura de achizitie publica de servicii de expertiza contabila autorizata, in conditiile legii.

1. Tipul contractului: Contract de servicii de expertiza contabila.

2. Codul de clasificare CPV: 79211000-6 R eaza servicii ev. 2 (servicii de expertiza contabila)

3. Tipul procedurii: procedura competitiva.

4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

5. Scurtă descriere a serviciilor: intocmirea unei evidenţe contabile analitice distincte a Proiectului, înregistrarea în contabilitatea Beneficiarului a cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului, aplicarea stampilelor specifice pentru evitarea dublei finantari, prezentarea unei atestari în conformitate cu Standardul profesional nr.22, respectiv misiunea de examinare a contabilităţii, pentru fiecare cerere de rambursare. Să acorde suport beneficiarului în respectarea obligaţiei transmiterii tuturor datelor şi informaţiilor, la solicitarea acestora de către OIPOSDRU delegat.

6. Reguli de transparenţă şi publicitate: toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute in documentatia pentru ofertanti publicată pe site-ul Achizitorului http://www.politicisociale.ro. Dacă pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, din motive tehnice, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct managerului de proiect, la adresa de mail: ips.romania@gmail.com.

7. Relatii/clarificari:

Se pot obtine la telefon: 0040 757.115.352; fax 0040 318.157.513 sau la adresa de email ips.romania@gmail.com, persoana de contact Mihaela Cristina Cazan - manager de proiect. Persoanele interesate sunt rugate sa depuna ofertele la punctul de lucru din Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, ap. 9, sector 4, Bucuresti, Cod Postal 040343, Romania, incepand cu data de 12.11.2010. Ofertele se pot trimite: pâna la data de 22.11.2010 ora 12:00

8. Informatii suplimentare:

Documentatia de participare la procedura competitiva poate fi obtinuta în urma unei solicitari adresate achizitorului la adresa de e-mail ips.romania@gmail.com şi pe adresa de internet www.politicisociale.ro.

Caietul de Sarcini poate fi consultat si solicitat pe email: ips.romania@gmail.com. Persoana de contact: Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA - descarca aici

DOCUMENTATIE OFERTANTI ACHIZITIE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA - descarca aici