Faceți căutări pe acest blog

joi, 11 noiembrie 2010

ACHIZITIE Servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 “ Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

Titlul proiectului: "Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile

Contract nr. : POSDRU/96/6.2/S/61237

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„Investeşte în oameni!"

INVITATIE DE PARTICIPARE

nr. 42/09.11.2010 la procedura de achiziţie publică

„Servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile”

Data publicarii: 11.11.2010

1. Achizitorul: Asociatia Institutul pentru Politici Sociale, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu, nr. 33, bl 3, sc. B, et.5, ap. 51, sector 1, Cod fiscal 20876448, Nr. ordine Registrul Fundatiilor si Asociatiilor: 174/09.01.2007, tel.: 0040757.115.352, fax: 0040318.157.513, E-mail:ips.romania@gmail.com, punct de lucru: Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, apt. 9, sector 4, Bucuresti, reprezentata legal prin D-na Mihaela Cazan - in calitate de Presedinte, va invita sa participati la procedura de achizitie de servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile’, cod CPV: 79315000-5 (Rev. 2).

2. Obiectul contractului: servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile, necesare in cadrul proiectului Centrele de Incluziune Sociala - oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile”, nr. identificare contract POSDRU/96/6.2/S/61237, Cod CPV 79315000-5 (Rev. 2).

Scurtă descriere a serviciilor: in vederea implementării activităţilor proiectului finanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, Asociatia Institutul pentru Politici Sociale doreşte achiziţionarea deservicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta, în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile – conformdocumentatiei pentru ofertanti, publicata pe site-ul asociatiei http://www.politicisociale.ro.

3. Procedura aplicata: procedura competitiva, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr.26, Instructiune emisa de Directorul General al AMPOSDRU

4. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigatoare:
Pretul cel mai scazut.

5. Reguli de transparenţă şi publicitate:
Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute in documentatia pentru ofertanti publicată pe site-ul Achizitorului http://www.politicisociale.ro.. Dacă pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, din motive tehnice, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct managerului de proiect, la adresa de mail: ips.romania@gmail.com.

6. Informatii suplimentare:

Documentatia participare la procedura competitiva poate fi obtinuta în urma unei solicitari adresate achizitorului la adresa de e-mail ips.romania@gmail.com şi pe adresa de internetwww.politicisociale.ro.
Ofertele se pot trimite: pâna la data de 22.11.2010 ora 10:00 la punctul de lucru al Achizitorului:Asociatiei Institutul pentru Politici Sociale din Bvd. Tineretului nr. 13, Bl. Z4, sc. A, et. 1, ap. 9, sector 4, cod postal: 040343, Localitate: Bucuresti. Tara: Romania.

Relatii/clarificari:
Se pot obtine la telefon: 0040 757.115.352; fax 0040 318.157.513 sau la adresa de email ips.romania@gmail.com, persoana de contact Mihaela Cristina Cazan - manager de proiect.


INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE Servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta - DESCARCA aici


DOCUMENTATIE PENTRU OFERTANTI ACHZITIE Servicii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta - DESCARCA aici