Faceți căutări pe acest blog

joi, 4 noiembrie 2010

ACHIZITIE EXPERT TEHNIC IMOBILASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE informeaza ca pentru implementarea proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, avand numarul de identificare a contractului POSDRU/96/6.2/S/61237, "Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, contracteaza un expert tehnic autoriza in conditiile legii.

Tipul contractului: Contract de servicii de expertiza tehnica.

Obiectul contractului il reprezinta verificarea de catre expert a imobilului situat in Str. Gazelei nr. 27, Sector 4, Bucuresti, prin care sa ateste conformitatea cladirii cu legislatia interna si, daca este cazul, sa precizeze aspectele care nu sunt conforme.

Codul de clasificare CPV: 71319000-7 Rev. 2 (servicii de expertiza tehnica).

Valoarea totala a contractului: 2.900 lei fara TVA. Pretul va fi exprimat in lei si va ramane ferm pe toata durata contractului. Contractul se inscrie intr-un proiect cofinantat din fonduri externe nerambursabile.

Tipul procedurii: achizitie directa utilizand procedura de cercetare a pietei – studiu de piata.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Expertul tehnic poate sa:

- fie orice persoana fizica sau juridica atestata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului sau de catre alta institutie competenta in domeniu, inregistrata fiscal in Romania si care detine atestatul ce certificare vizat la zi, din care sa reiasa calitatea de expert tehnic in domeniul constructiilor

- fie orice persoana fizica sau juridica atestata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, sau de catre alta institutie competenta in domeniu, inregistrata fiscal in Romania si care detine atestatul ce certificare vizat la zi, din care sa reiasa calitatea de expert auditor gr. I

Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente edificatoare:

- copie atestat vizat M.D.R.T sau de catre alta institutie competenta in domeniu, valabil la incheierii contractului,

- copie atestat expert auditor gr. I, atestat la zi de catre M.D.R.T sau de catre alta institutie competenta in domeniu,

- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca,in ultimii 3 ani, nu i s-a retras avizul din motive etice sau disciplinare,

- certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice sau declaratie pe propria raspundere ca nu inregistreaza datorii la bugetul se stat.

Persoanele interesate sunt rugate sa depuna ofertele la punctul de lucru din Bvd. Tineretului, nr. 13, bl. Z4, sc. A, et. 1, ap. 9, sector 4, Bucuresti, Cod Postal 040343, Romania, incepand cu data de 05.11.2010.

Data limita pentru depunerea ofertelor: 10.11.2010, ora 10:00.

Pentru informatii suplimentare Caietul de Sarcini poate fi consultat si solicitat pe email: ips.romania@gmail.com .

Persoana de contact:

Cazan Mihaela Cristina, tel: 0757.115.352.


ANUNT EXPERT TEHNIC - descarca aici


DOCUMENTATIE EXPERT TEHNIC IMOBIL - descarca aici